Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Stanovy

 

Združenie TUMIDA

 

S T A N O V Y

 

 

I.

Názov a sídlo

 

Názov občianskeho združenia je TUMIDA.

Sídlom združenia sú Horné Zelenice 124, 920 52, okr. Hlohovec.

 

 

II.

Ciele

 

     Cieľom združenia je organizovanie a rozvíjanie aktivít na miestnej úrovni v oblasti

športových a kultúrno-spoločenských akcií. Združenie sa bude usilovať o presadzovanie

pozitívnych zmien v postojoch obyvateľstva k otázkam športového, kultúrneho a spolo-

čenského života. Združenie bude podporovať aktivity, ktoré oslovia široký okruh obyvateľstva.

 

 

III.

Členstvo

 

     Členstvo v združení je dobrovoľné.Členom môže byť každá fyzická a právnicka osoba,

ktorá súhlasí so stanovami združenia. Členstvo v združení vzniká na základe prejavu vôle uchádzača o členstvo.

    Členstvo zaniká:

-          úmrtím člena

-          zánikom združenia

      -    dobrovoľným vystúpením

 

IV.

Práva a povinnosti členov

 

     Členovia sú povinní dodržiavať stanovy združenia.

Členovia majú právo voliť do orgánov združenia, podieľať sa na jeho činnosti a využívať majetok združenia v súlade s jeho stanovami.

 

 

V.

Orgány združenia

 

     Orgánmi združenia sú zhromaždenie a rada.

Zhromaždenie je spoločné stretnutie členov združenia, ktoré rozhoduje o programe, čin-

nosti združenia, o zmene a doplnení stanov, o zániku združenia a o nakladaní s jeho ma-

jetkom po zániku.

Zhromaždenie volí a odvoláva radu.

Zhromaždenie sa schádza minimálne 2 krát do roka. Zvoláva ho rada, a to písomne, naj-

menej 10 dní vopred.

Prvé stretnutie zhromaždenia sa uskutoční v 10. deň po registrácii združenia Ministerstvom vnútra SRv sídle združenia. Zhromaždenie je uznášaniaschopné,

ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov.

 

Rada zabezpečuje činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami zhromaždenia.

Má troch členov.

Rada koná v mene združenia vo všetkých veciach.Na platnosť právneho úkonu je potrebný súhlas aspoň dvoch členov Rady.

 

 

VI.

Zásady hospodárenia

 

     Majetok združenia tvoria členské príspevky, dotácie, granty, dary a iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi.Majetok a príjmy združenia môže byť použitý na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti.

 

 

VII.

Zánik združenia

 

      Združenie zaniká:                                                                                                                                                         

- zlučením s iným združením

- dobrovoľným rozpustením

Pri zániku združenia zhromaždenie určí likvidátora, ktorý vykoná majetkové vysporiadanie, pričom o jeho výsledkoch bude informovať MV SR, sekciu verejnej správy.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 

      Návrh stanov bol prerokovaný a schválený Radou dňa 24.10.2011. Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra, stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.  

 

                                                   

TOPlist